Print deze pagina

Wij kunnen voor u ook optreden als syndicus.

Dat wil zeggen dat wij door de algemene vergadering van mede-eigenaars worden aangesteld, om in te staan voor het beheer van de gemene delen van een mede-eigendom (meestal een appartementsgebouw)

Wat doet een syndicus ?

  • het technisch beheer: de syndicus staat in voor het behoud van de staat van het gebouw. Hij adviseert over onderhouds- en herstellingswerken en zorgt ervoor dat die op de meest efficiënte wijze worden uitgevoerd. De syndicus neemt ook bewarende maatregelen door dringende herstellingen meteen te laten uitvoeren.
  • het administratief beheer: de syndicus staat in voor de volledige administratie van de mede-eigendom. Hij roept de algemene vergadering samen, hij maakt het verslag, hij sluit alle noodzakelijke contracten met leveranciers en voert alle beslissingen van de algemene vergadering uit.
  • het financieel beheer: De syndicus stelt een begroting van de kosten op, die hij voorlegt aan de algemene vergadering. Hij vraagt provisies op aan de mede-eigenaars, aan wie hij ook het detail van de uitgaven en de verdeling van de kosten onder de verschillende mede-eigenaars voorlegt. Hij staat in voor de betaling van de facturen. Kortom, hij beheert de inkomsten en de uitgaven.
  • de vertegenwoordiging in rechte: Zo nodig vertegenwoordigt de syndicus de mede-eigendom in rechte; dit voor het invorderen van niet-betaalde voorschotten, voor eventuele rechtsvorderingen tegen aannemers, voor vorderingen tegen derden bij beschadiging van de gemene delen.

Wie kan als syndicus optreden ?

De activiteit van verkoop, verhuur en beheer van gebouwen is wettelijk voorbehouden aan de erkende vastgoedmakelaars en aan diegenen tot wiens normale beroepsactiviteit deze activiteiten behoren, mits zij onderworpen zijn aan de tucht van een erkende beroepsinstantie.

Uw dossier is in de goede handen van Christel Warson